Pozvánka na jednání řádné valné hromady 24.6.2022

20. 5. 2022

Pozvánka na jednání řádné valné hromady společnosti
Strojírny Prostějov, a.s., IČ: 46900331, se sídlem Kojetínská 3700/5, 796 01 Prostějov, vedená u rejstříkového soudu v Brně, sp. zn. B 830 (dále jen „Společnost“)

Představenstvo Společnosti si dovoluje tímto pozvat akcionáře Společnosti s akciemi na jméno na řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 24. 6. 2022 v 9:00 hod. v sídle společnosti na adrese Kojetínská 3700/5, 796 01 Prostějov, v zasedací místnosti.

Program valné hromady je následující:
1. Zahájení, volba orgánů valné hromady
2. Schválení výroční zprávy, vč. zprávy dozorčí rady a účetní závěrky za rok 2021, a zprávy nezávislého auditora za rok 2021
3. Schválení hospodářského výsledku společnosti za rok 2021 a rozhodnutí o použití hospodářského výsledku společnosti za rok 2021
4. Schválení zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2021
5. Odvolání a opětovná volba všech členů představenstva Společnosti
6. Odměna členů představenstva a dozorčí rady za výkon funkce
7. Usnesení a závěr

Prezentace akcionářů začíná v 8:55 hod. v místě konání valné hromady. Akcionáři se prokáží platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Statutární zástupci právnických osob předloží též výpis z obchodního rejstříku. Při zastupování akcionáře se zástupce prokazuje plnou mocí s uvedením rozsahu zástupcova oprávnění. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář sám.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 17. 6. 2022. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že určuje, kdo je oprávněn účastnit se valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva, včetně práva hlasovat. Valné hromady je tedy oprávněna účastnit se a vykonávat na ní akcionářská práva každá osoba, která bude vedena jako akcionář Společnosti k rozhodnému dni.


UPOZORNĚNÍ PRO AKCIONÁŘE
Na valné hromadě mohou akcionáři vykonávat svá práva spojená s akciemi Společnosti, tj. zejména hlasovat, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady a uplatňovat návrhy a protinávrhy.

Navrhované usnesení k bodu 1. programu valné hromady

Valná hromada volí za předsedu valné hromady Ing. Mariana Sedláře, za zapisovatele pana Dušana Plcha, za ověřovatele zápisu Ing. Martina Belzu a Ing. Mariana Sedláře, a za osoby pověřené sčítáním hlasů Ing. Martina Belzu a Ing. Dušana Plcha.

Zdůvodnění: Jedná se o organizační krok požadovaný ustanovením §422 ZOK. Představenstvo si vyhrazuje právo předložit valné hromadě upravený návrh usnesení, bude-li to nezbytné vzhledem k neúčasti některých osob navržených do orgánů valné hromady.

Navrhované usnesení k bodu 2. programu valné hromady

Valná hromada schvaluje výroční zprávu vč. zprávy dozorčí rady a účetní závěrky za rok 2021, a zprávy nezávislého auditora za rok 2021.

Zdůvodnění: Představenstvo předkládá ke schválení výroční zprávu vyhotovenou podle ustanovení §118 (8) ZPKT, vč. zprávy dozorčí rady a účetní závěrky za rok 2021 předkládané ke schválení v souladu se zněním ustanovení §435 odst. 4 ZOK, a zprávu nezávislého auditora za rok 2021. Účetní závěrka je v souladu se zněním ustanovení § 436 (1) věta poslední ZOK uveřejněna na internetových stránkách Společnosti.

Navrhované usnesení k bodu 3. programu valné hromady

Valná hromada schvaluje hospodářský výsledek za rok 2021, kdy výsledek činil po zdanění zisk ve výši 13 091 523,85 Kč. Valná hromada rozhodla o použití hospodářského výsledku společnosti tak, že zisk bude převeden do fondu nerozděleného zisku Společnosti z minulých let, který tak bude činit celkem 8 483 728,47Kč .

Zdůvodnění: Schválení hospodářského výsledku a rozhodnutí o použití spadá v souladu se ZOK a stanovami Společnosti do pravomoci valné hromady Společnosti, výše uvedený návrh je předkládán valné hromadě Společnosti v souladu se zněním ustanovení §435 odst. 4 ZOK.

Navrhované usnesení k bodu 4. programu valné hromady

Valná hromada schvaluje zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2021.

Zdůvodnění: Představenstvo je povinno akcionáře seznámit se závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a se závěry zprávy dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami.

Navrhované usnesení k bodu 5. programu valné hromady

Valná hromada s účinností ke dni konání valné hromady odvolala všechny členy představenstva s tím, že den zániku členství je u Ing. Mariana Sedláře a Ing. Martina Belzy den 24. 6. 2022 a u Ing. Mariana Sedláře a Ing. Martina Belzy je den 24. 6. 2022 taktéž dnem zániku funkce. Valná hromada následně zvolila novými členy představenstva členy stávajícího představenstva, a to s účinností ke dni 25. 6. 2022 s tím, že dnem vzniku funkce u Ing. Mariana Sedláře a Ing. Martina Belzy bude den 25. 6. 2022.
Zdůvodnění: Končící funkční období obou členů představenstva dle čl.15.2 stanov Společnosti.

Navrhované usnesení k bodu 6. programu valné hromady

Valná hromada s účinností ke dni konání valné hromady schválila odměnu členu představenstva nebo členu dozorčí rady za účast na každém jednotlivém na jednání představenstva nebo dozorčí rady ve výši 10 000,- Kč.
Zdůvodnění: Zachování stávající úrovně a systému odměn

V Prostějově dne 20. 5. 2022
Představenstvo Společnosti:

Ing. Marian Sedlář

Ing. Martin Belza