Pozvánka na jednání řádné valné hromady 25.6.2020

22. 5. 2020

Pozvánka na jednání řádné valné hromady společnosti

Strojírny Prostějov, a.s., IČ: 46900331, se sídlem Kojetínská 3700/5, 796 01 Prostějov, vedená u rejstříkového soudu v Brně, sp. zn. B 830 (dále jen „Společnost“)

Představenstvo Společnosti si dovoluje tímto pozvat akcionáře Společnosti s akciemi na jméno na řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 25. 6. 2020 v 9:00 hod. v sídle společnosti na adrese Kojetínská 3700/5, 796 01 Prostějov, v zasedací místnosti.

Program valné hromady je následující:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady

2. Schválení výroční zprávy, vč. zprávy dozorčí rady a účetní závěrky za rok 2019, a zprávy nezávislého auditora za rok 2019 

3. Schválení hospodářského výsledku společnosti za rok 2019 a rozhodnutí o použití hospodářského výsledku společnosti za rok 2019

4. Schválení zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019 

5. Usnesení a závěr

 

 

Prezentace akcionářů začíná v 8:55 hod. v místě konání valné hromady. Akcionáři se prokáží platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Statutární zástupci právnických osob předloží též výpis z obchodního rejstříku. Při zastupování akcionáře se zástupce prokazuje plnou mocí s uvedením rozsahu zástupcova oprávnění. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář sám.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 24. 6. 2020. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že určuje, kdo je oprávněn účastnit se valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva, včetně práva hlasovat. Valné hromady je tedy oprávněna účastnit se a vykonávat na ní akcionářská práv každá osoba, která bude vedena jako akcionář Společnosti k rozhodnému dni.

UPOZORNĚNÍ PRO AKCIONÁŘE

Na valné hromadě mohou akcionáři vykonávat svá práva spojená s akciemi Společnosti, tj. zejména hlasovat, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady a uplatňovat návrhy a protinávrhy.

Navrhované usnesení k bodu 1. programu valné hromady

Valná hromada volí za předsedu valné hromady Ing. Mariana Sedláře, za zapisovatele pana Aleše Vaicenbachera, za ověřovatele zápisu Ing. Martina Belzu a pana Aleše Vaicenbachera, a za osoby pověřené sčítáním hlasů Ing. Martina Belzu a pana Aleše Vaicenbachera.

Zdůvodnění: Jedná se o organizační krok požadovaný ustanovením §422 ZOK. Představenstvo si vyhrazuje právo předložit valné hromadě upravený návrh usnesení, bude-li to nezbytné vzhledem k neúčasti některých osob navržených do orgánů valné hromady.

Navrhované usnesení k bodu 2. programu valné hromady

Valná hromada schvaluje výroční zprávu vč. zprávy dozorčí rady a účetní závěrky za rok 2019, a zprávy nezávislého auditora za rok 2019.

Zdůvodnění: Představenstvo předkládá ke schválení výroční zprávu vyhotovenou podle ustanovení §118 (8) ZPKT, vč. zprávy dozorčí rady a účetní závěrky za rok 2019 předkládané ke schválení v souladu se zněním ustanovení §435 odst. 4 ZOK, a zprávu nezávislého auditora za rok 2019. Účetní závěrka je v souladu se zněním ustanovení § 436 (1) věta poslední ZOK uveřejněna na internetových stránkách Společnosti.

Navrhované usnesení k bodu 3. programu valné hromady

Valná hromada schvaluje hospodářský výsledek za rok 2019, kdy výsledek po zdanění činil 2 494 883,56 Kč. Valná hromada rozhodla o použití hospodářského výsledku společnosti tak, že zisk bude převeden na účet nerozděleného zisku.

Zdůvodnění: Schválení hospodářského výsledku a rozhodnutí o použití / úhradě spadá v souladu se ZOK a stanovami Společnosti do pravomoci valné hromady Společnosti, výše uvedený návrh je předkládán valné hromadě Společnosti v souladu se zněním ustanovení §435 odst. 4 ZOK.

Navrhované usnesení k bodu 4. programu valné hromady

Valná hromada schvaluje zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019.

Zdůvodnění: Představenstvo je povinno akcionáře seznámit se závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a se závěry zprávy dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami.

 

V Prostějově dne 21. 5. 2020

Představenstvo Společnosti:

Ing. Marian Sedlář

Ing. Martin Belza

p. Aleš Vaicenbacher