Pozvánka na jednání řádné valné hromady 25.6.2021

24. 5. 2021

Pozvánka na jednání řádné valné hromady společnosti


Strojírny Prostějov, a.s., IČ: 46900331, se sídlem Kojetínská 3700/5, 796 01 Prostějov, vedená u rejstříkového soudu v Brně, sp. zn. B 830 (dále jen „Společnost“)

Představenstvo Společnosti si dovoluje tímto pozvat akcionáře Společnosti s akciemi na jméno na řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 25. 6. 2021 v 9:00 hod. v sídle společnosti na adrese Kojetínská 3700/5, 796 01 Prostějov, v zasedací místnosti.

Program valné hromady je následující:
1. Zahájení, volba orgánů valné hromady
2. Schválení výroční zprávy, vč. zprávy dozorčí rady a účetní závěrky za rok 2020, a zprávy nezávislého auditora za rok 2020
3. Schválení hospodářského výsledku společnosti za rok 2020 a rozhodnutí o použití hospodářského výsledku společnosti za rok 2020
4. Schválení zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2020
5. Projednání odstoupení A. Vaicenbachera z funkce člena představenstva a schválení zániku jeho funkce ke dni konání valné hromady
6. Schválení smluv o prodeji movitých věcí Společnosti
7. Schválení nájemních smluv na movité věci
8. Odvolání a opětovná volba všech členů dozorčí rady Společnosti
9. Odměna členů představenstva a dozorčí rady za výkon funkce
10. Schválení auditora pro rok 2021-24
11. Usnesení a závěr

Prezentace akcionářů začíná v 8:55 hod. v místě konání valné hromady. Akcionáři se prokáží platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Statutární zástupci právnických osob předloží též výpis z obchodního rejstříku. Při zastupování akcionáře se zástupce prokazuje plnou mocí s uvedením rozsahu zástupcova oprávnění. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář sám.
Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 18. 6. 2021. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že určuje, kdo je oprávněn účastnit se valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva, včetně práva hlasovat. Valné hromady je tedy oprávněna účastnit se a vykonávat na ní akcionářská práv každá osoba, která bude vedena jako akcionář Společnosti k rozhodnému dni.

UPOZORNĚNÍ PRO AKCIONÁŘE
Na valné hromadě mohou akcionáři vykonávat svá práva spojená s akciemi Společnosti, tj. zejména hlasovat, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady a uplatňovat návrhy a protinávrhy.

Navrhované usnesení k bodu 1. programu valné hromady
Valná hromada volí za předsedu valné hromady Ing. Mariana Sedláře, za zapisovatele pana Aleše Vaicenbachera, za ověřovatele zápisu Ing. Martina Belzu a pana Aleše Vaicenbachera, a za osoby pověřené sčítáním hlasů Ing. Martina Belzu a pana Aleše Vaicenbachera.

Zdůvodnění: Jedná se o organizační krok požadovaný ustanovením §422 ZOK. Představenstvo si vyhrazuje právo předložit valné hromadě upravený návrh usnesení, bude-li to nezbytné vzhledem k neúčasti některých osob navržených do orgánů valné hromady.

Navrhované usnesení k bodu 2. programu valné hromady

Valná hromada schvaluje výroční zprávu vč. zprávy dozorčí rady a účetní závěrky za rok 2018, a zprávy nezávislého auditora za rok 2020.

Zdůvodnění: Představenstvo předkládá ke schválení výroční zprávu vyhotovenou podle ustanovení §118 (8) ZPKT, vč. zprávy dozorčí rady a účetní závěrky za rok 2020 předkládané ke schválení v souladu se zněním ustanovení §435 odst. 4 ZOK, a zprávu nezávislého auditora za rok 2020. Účetní závěrka je v souladu se zněním ustanovení § 436 (1) věta poslední ZOK uveřejněna na internetových stránkách Společnosti.

Navrhované usnesení k bodu 3. programu valné hromady

Valná hromada schvaluje hospodářský výsledek za rok 2020, kdy výsledek činil po zdanění ztrátu ve výši 20 149 651,- Kč. Valná hromada rozhodla o použití hospodářského výsledku společnosti tak, že ztráta bude uhrazena z fondu nerozděleného zisku Společnosti z minulých let.

Zdůvodnění: Schválení hospodářského výsledku a rozhodnutí o použití / úhradě spadá v souladu se ZOK a stanovami Společnosti do pravomoci valné hromady Společnosti, výše uvedený návrh je předkládán valné hromadě Společnosti v souladu se zněním ustanovení §435 odst. 4 ZOK.

Navrhované usnesení k bodu 4. programu valné hromady

Valná hromada schvaluje zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2020.

Zdůvodnění: Představenstvo je povinno akcionáře seznámit se závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a se závěry zprávy dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami.

Navrhované usnesení k bodu 5. programu valné hromady

Valná hromada projednala odstoupení A. Vaicenbachera z funkce člena představenstva a schválila zánik jeho funkce ke dni konání valné hromady.

Zdůvodnění: K projednání a schválení zániku funkce ke dni konání valné hromady je učiněno ve smyslu ustanovení §58 (2) ZOK.

Navrhované usnesení k bodu 6. a 7. programu valné hromady

Valná hromada schválila smlouvy o prodeji movitého majetku Společnosti a smlouvy o nájmu movitých věcí.

Zdůvodnění: Valná hromada schválila smlouvy o prodeji movitého majetku Společnosti a smlouvy o nájmu movitých věcí ve smyslu ustanovení §55 a 56 ZOK.

Navrhované usnesení k bodu 8. programu valné hromady

Valná hromada s účinností ke dni konání valné hromady odvolala všechny členy dozorčí rady s tím, že den zániku členství je u Ing. Evy Belzové, paní Jitky Krchňákové a Ing. Šárky Kvizdové den 25. 6. 2021 a u Ing. Šárky Kvizdové je den 25. 6. 2021 taktéž dnem zániku funkce. Valná hromada následně zvolila novými členy dozorčí rady členy stávající dozorčí rady, a to s účinností ke dni 26. 6. 2021 s tím, že dnem vzniku funkce u Ing. Evy Belzové, paní Jitky Krchňákové a Ing Šárky Kvizdové bude den 26. 6. 2021.

Zdůvodnění: Stejný počátek funkčního období.

Navrhované usnesení k bodu 9. programu valné hromady

Valná hromada s účinností ke dni konání valné hromady schválila odměnu členu představenstva nebo členu dozorčí rady za účast na každém jednotlivém na jednání představenstva nebo dozorčí rady ve výši 10 000,- Kč.

Zdůvodnění: Sjednocení výše odměn

Navrhované usnesení k bodu 10. programu valné hromady

Valná hromada schválila pro ověření účetních závěrek za roky 2021 až 2024 auditorskou společnost RS Audit s.r.o.


V Prostějově dne 21. 5. 2021
Představenstvo Společnosti:

Ing. Marian Sedlář

Ing. Martin Belza

p. Aleš Vaicenbacher