Pozvánka na valnou hromadu 1.11.2017

2. 10. 2017

Pozvánka na jednání řádné valné hromady společnosti

Strojírny Prostějov, a.s., IČ: 46900331, se sídlem Kojetínská 3700/5, 796 01 Prostějov, vedená u rejstříkového soudu v Brně, sp. zn. B 830 (dále jen „Společnost“)

Představenstvo Společnosti si dovoluje tímto pozvat akcionáře Společnosti s akciemi na jméno na řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 1. 11. 2017 v 11:00 hod. v sídle společnosti na adrese Kojetínská 3700/5, 796 01 Prostějov, v zasedací místnosti.

 

Program valné hromady je následující:

Program valné hromady je následující:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady------------------------------------------------------------------------------------------

2. Opětovná volba člena představenstva, Ing. Martina Belzy -------------------------------------------------------------

3. Opětovná volba člena představenstva, Ing. Mariana Sedláře ----------------------------------------------------

4. Opětovná volba člena dozorčí rady, Ing. Šárky Kvizdové----------------------------------------------------------

5. Rozhodnutí o schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva, Ing. Mariana Sedláře---------

6. Usnesení a závěr-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Prezentace akcionářů začíná v 10:55 hod. v místě konání valné hromady. Akcionáři se prokáží platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Statutární zástupci právnických osob předloží též výpis z obchodního rejstříku. Při zastupování akcionáře se zástupce prokazuje plnou mocí s uvedením rozsahu zástupcova oprávnění. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář sám.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 25. 10. 2017. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že určuje, kdo je oprávněn účastnit se valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva, včetně práva hlasovat. Valné hromady je tedy oprávněna účastnit se a vykonávat na ní akcionářská práv každá osoba, která bude vedena jako akcionář Společnosti k rozhodnému dni.

 

UPOZORNĚNÍ PRO AKCIONÁŘE

Na valné hromadě mohou akcionáři vykonávat svá práva spojená s akciemi Společnosti, tj. zejména hlasovat, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady a uplatňovat návrhy a protinávrhy.

 

Navrhované usnesení k bodu 1. programu valné hromady

Valná hromada volí za předsedu valné hromady Ing. Mariana Sedláře, za zapisovatele pana Aleše Vaicenbachera, za ověřovatele zápisu Ing. Martina Belzu a pana Aleše Vaicenbachera, a za osoby pověřené sčítáním hlasů Ing. Martina Belzu a pana Aleše Vaicenbachera.

 

Zdůvodnění: Jedná se o organizační krok požadovaný ustanovením §422 ZOK. Představenstvo si vyhrazuje právo předložit valné hromadě upravený návrh usnesení, bude-li to nezbytné vzhledem k neúčasti některých osob navržených do orgánů valné hromady.

 

Navrhované usnesení k bodu 2. programu valné hromady

Valná hromada volí Ing. Martina Belzu opětovně do funkce člena představenstva.

Zdůvodnění: Pětileté funkční období člena představenstva, Ing. Martina Belzy, končí ke dni 1. 11. 2017.

Navrhované usnesení k bodu 3. programu valné hromady

Valná hromada volí Ing. Mariana Sedláře opětovně do funkce člena představenstva.

Zdůvodnění: Pětileté funkční období člena představenstva, Ing. Martina Belzy, končí ke dni 1. 11. 2017.

 

Navrhované usnesení k bodu 4. programu valné hromady

Valná hromada volí Ing. Šárku Kvizdovou opětovně do funkce člena dozorčí rady.

Zdůvodnění: Pětileté funkční období člena dozorčí rady, Ing. Šárky Kvizdové, končí ke dni 1. 11. 2017.

 

Navrhované usnesení k bodu 5. programu valné hromady

Valná hromada schválila smlouvu o výkonu funkce člena představenstva, Ing. Mariana Sedláře.

 

Zdůvodnění: Schvalování smlouvy o výkonu funkce je ve smyslu ustanovení §59 (2) ZOK podmíněno schválením valné hromady Společnosti.

 

 

V Prostějově dne 2. 10. 2017

 

Představenstvo Společnosti:

Ing. Marian Sedlář
Ing. Martin Belza
p. Aleš Vaicenbacher