Pozvánka na valnou hromadu

23. 5. 2017

Pozvánka na jednání řádné valné hromady společnosti
Strojírny Prostějov, a.s., IČ: 46900331, se sídlem Kojetínská 3700/5, 796 01 Prostějov, vedená u rejstříkového soudu v Brně, sp. zn. B 830 (dále jen „Společnost“)

Představenstvo Společnosti si dovoluje tímto pozvat akcionáře Společnosti s akciemi na jméno na řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 23. 6. 2017 v 11:00 hod. v sídle společnosti na adrese Kojetínská 3700/5, 796 01 Prostějov, v zasedací místnosti.

Program valné hromady je následující:
1. Zahájení, volba orgánů valné hromady
2. Schválení výroční zprávy, vč. zprávy dozorčí rady a účetní závěrky za rok 2016, a zprávy nezávislého auditora za rok 2016
3. Schválení hospodářského výsledku společnosti za rok 2016 a rozhodnutí o použití hospodářského výsledku společnosti za rok 2016
4. Schválení zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016
5. Rozhodnutí o odměně místopředsedy představenstva
6. Usnesení a závěr

Prezentace akcionářů začíná v 10:55 hod. v místě konání valné hromady. Akcionáři se prokáží platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Statutární zástupci právnických osob předloží též výpis z obchodního rejstříku. Při zastupování akcionáře se zástupce prokazuje plnou mocí s uvedením rozsahu zástupcova oprávnění. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář sám.
Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 16. 6. 2017. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že určuje, kdo je oprávněn účastnit se valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva, včetně práva hlasovat. Valné hromady je tedy oprávněna účastnit se a vykonávat na ní akcionářská práv každá osoba, která bude vedena jako akcionář Společnosti k rozhodnému dni.

UPOZORNĚNÍ PRO AKCIONÁŘE
Na valné hromadě mohou akcionáři vykonávat svá práva spojená s akciemi Společnosti, tj. zejména hlasovat, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady a uplatňovat návrhy a protinávrhy.

Navrhované usnesení k bodu 1. programu valné hromady
Valná hromada volí za předsedu valné hromady Ing. Mariana Sedláře, za zapisovatele pana Aleše Vaicenbachera, za ověřovatele zápisu Ing. Martina Belzu a pana Aleše Vaicenbachera, a za osoby pověřené sčítáním hlasů Ing. Martina Belzu a pana Aleše Vaicenbachera.

Zdůvodnění: Jedná se o organizační krok požadovaný ustanovením §422 ZOK. Představenstvo si vyhrazuje právo předložit valné hromadě upravený návrh usnesení, bude-li to nezbytné vzhledem k neúčasti některých osob navržených do orgánů valné hromady.

Navrhované usnesení k bodu 2. programu valné hromady
Valná hromada schvaluje výroční zprávu vč. zprávy dozorčí rady a účetní závěrky za rok 2016, a zprávy nezávislého auditora za rok 2016.


Zdůvodnění: Představenstvo předkládá ke schválení výroční zprávu vyhotovenou podle ustanovení §118 (8) ZPKT, vč. zprávy dozorčí rady a účetní závěrky za rok 2016 předkládané ke schválení v souladu se zněním ustanovení §435 odst. 4 ZOK, a zprávu nezávislého auditora za rok 2016. Účetní závěrka je v souladu se zněním ustanovení § 436 (1) věta poslední ZOK uveřejněna na internetových stránkách Společnosti.


Navrhované usnesení k bodu 3. programu valné hromady
Valná hromada schvaluje hospodářský výsledek za rok 2016, kdy výsledek činil po zdanění zisk ve výši 6 450 tis,- Kč  Kč. Valná hromada rozhodla o použití hospodářského výsledku společnosti tak, že bude převeden do rezervního fondu Společnosti.

Zdůvodnění: Schválení hospodářského výsledku a rozhodnutí o použití (rozdělení) zisku spadá v souladu se ZOK a stanovami Společnosti do pravomoci valné hromady Společnosti, výše uvedený návrh je předkládán valné hromadě Společnosti v souladu se zněním ustanovení §435 odst. 4 ZOK.


Navrhované usnesení k bodu 4. programu valné hromady
Valná hromada schvaluje zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016.

Zdůvodnění: Představenstvo je povinno akcionáře seznámit se závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a se závěry zprávy dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami.

Navrhované usnesení k bodu 5. programu valné hromady
Valná hromada schválila rozhodnutí o jednorázové odměně místopředsedovi představenstva společnosti Strojírny Prostějov, a.s., kterým je Ing. Martin Belza, za výkon funkce místopředsedy představenstva v roce 2016.

Zdůvodnění: Poskytnutí jednorázové odměny je ve smyslu ustanovení §61 (1) ZOK podmíněno souhlasem valné hromady Společnosti.

 


V Prostějově dne 23. 5. 2017

Představenstvo Společnosti:

Ing. Marian Sedlář

Ing. Martin Belza

p. Aleš Vaicenbacher